Decret 67/2015 que regula la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici

DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici. Preàmbul L’apartat 1 de l’article 137 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’habitatge. En efecte, la lletra a) li…

La ITE és competència exclusiva d’arquitectes i arq. tècnics

Una sentència del Tribunal Suprem ratifica que la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) és competència d’arquitectes i aparelladors i no correspon als enginyers industrials, malgrat que alguns d’aquests col·legis professionals ho requerissin amb un recurs. La sentència també corrobora que aparelladors i arquitectes són els únics que poden elaborar els Informes d’Avaluació d’Edificis. De fet,…

Calendari normatiu per a edificis d’habitatges

Certificació Energètica Edifci nou: obligatori des de l’1/10/2007 (RD 47/2007, derogat pel RD 235/2013) Edifici Existent: 1/6/2013 Vigènciade la certificació: 10 anys Normativa: Real Decret 235/2013, Disposició transitòria 1ª Edificis amb consum d’energia gairebé nul Edifci nou: a partir del 31/12/2020, per edificis de titularitat pública a partir del 31/12/2018 Normativa: Real Decret 235/2013, Disposició addicional 2ª Real Decreto 235/2013, de 5 de…

Canvien el decret de la ITE per inoperant

El sistema d’inspecció d’edificis actual no funciona i s’ha comprovat que és inoperant per conèixer l’estat real de conservació del parc immobiliari del país. És per això que l’Agència Catalana de l’Habitatge ha començat la reforma de la normativa vigent, que culminarà abans de l’estiu amb un decret nou. El 23 de febrer farà dos…

Aprovat el nou Decret 87/2010 que regula les ITE

Aquesta setmana s’ha publicat el nou DECRET 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (DOGC núm. 5764 publicat el 26/11/2010). Aquest Decret fixa un calendari per dur a terme les inspeccions tècniques dels edificis: anteriors a 1930: fins el 31 de desembre de 2012 –  entre 1931 i 1950: fins el 31 de desembre de…