ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici

La ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici és un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per tal de verificar el deure de les comunitats i propietaris de mantenir els seus immobles en bon estat.

La ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici dóna lloc a un informe amb la descripció de l’estat actual de l’edifici, les deficiències detectades, el termini per esmenar-les, juntament amb la qualificació de l’estat general de l’edifici.

L’informe de la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici és previ a l’obtenció del Certificat d’Aptitud de l’edifici, expedit per la Generalitat de Catalunya.

Contacte

  Accepto la Política de Privacitat

  ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici. Com es fa la inspecció?

  La inspecció que es fa a l’edifici per a realitzar la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edificiés únicament visual i es fa sobre aquells elements accessibles de l’edifici. En cap cas té per objecte detectar possibles vicis ocults ni preveure causes sobrevingudes, malgrat se’n pugui extreure la conveniència d’una diagnosi posterior més acurada. La inspecció l’ha de dur a terme un arquitecte, contractat pels titulars de l’edifici a inspeccionar.

  L’estructura de l’informe de la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici consta de:

  • dades del sol.licitant
  • dades relatives a l’edifici
  • descripció del sistema envoltant
  • descripció del sistema estructural
  • descripció del sistema d’instal·lacions
  • deficiències detectades
  • relació i qualificació de les deficiències detectades
  • estat general de l’edifici segons les deficiències detectades
  Contacta amb nosaltres
  chitece

  ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici. Contingut de l’informe

  L’informe de la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici conté la descripció de l’estat actual de l’edifici, les deficiències detectades amb el termini per esmenar-les i la qualificació de l’estat general de l’edifici.

  Les deficiències detectades a la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici poden ser:

  • Deficiències molt greus: són les que, pel seu abast i gravetat, representen un risc imminent i generalitzat per a l’estabilitat de l’edifici i la seguretat de les persones i béns, i requereixen una intervenció immediata consistent en el desallotjament de l’edifici o l’adopció d’altres mesures de caràcter urgent i cautelar, que poden incloure l’execució d’obres o, en el seu cas, la declaració de ruïna de l’edifici.
  • Deficiències greus: són les que, per la seva incidència, representen un risc imminent per a l’estabilitat o la seguretat de determinats elements de l’edifici o greus problemes de salubritat, que pressuposin un risc per a la seguretat de les persones o béns, i que requereixen en una primera fase l’adopció de mesures cautelars i en una segona fase l’execució de les obres per a l’esmena d’aquestes deficiències.
  • Deficiències importants: són les que, tot i no representar en un principi un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, n’afecten la salubritat i funcionalitat, en haver-se constatat un procés gradual de pèrdua de les prestacions bàsiques originàries, que fa necessària una intervenció correctora que no pot quedar relegada a treballs de manteniment.
  • Deficiències lleus: són aquelles no incloses en els apartats anteriors, que fan necessària la realització de treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar el seu agreujament, així com que puguin provocar l’aparició de noves deficiències.

  La qualificació de l’estat general de l’edifici que resulta de la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici pot ser:

  • Apte, si l’edifici no presenta deficiències, o en presenta de qualificades com a lleus.
  • Apte provisional, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a importants.
  • Apte cautelarment, si l’edifici presenta deficiències qualificades com a greus o molt greus, si bé amb les mesures cautelars executades que hagin resolt provisionalment les situacions de risc per a les persones i els béns.
  Contacta amb nosaltres
  chitece

  ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici. Obligacions del tècnic

  L’arquitecte té l’obligació de ser veraç a les manifestacions de l’informe de la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici i d’ajustar-se als principis d’imparcialitat, objectivitat i independència.

  Ha de lliurar,  a més,  l’informe resultant a la propietat i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i comunicar-ho immediatament a l’Ajuntament quan es detectin deficiències qualificades com a greus o molt greus, i en el seu cas, la proposta de mesures de seguretat cautelars i urgents a adoptar amb caràcter previ a l’execució de les obres, i el termini orientatiu per esmenar les deficiències.

  Si durant la inspecció de la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici, s’observen situacions anòmales (aparença d’infrahabitatge), s’ha de comunicar a l’Agència  de l’Habitatge de Catalunya mitjançant un model normalitzat.

  Contacta amb nosaltres
  chitece

  ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici. Obligacions de la propietat

  Encarregar i tramitar la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici quan sigui obligatòria amb la màxima antelació possible.

  La falta del certificat d’aptitud de l’edifici pot donar lloc, mitjançant les diligències prèvies adients, a la imposició de multes coercitives i de sancions a la propietat de l’immoble.

  En la transmissió d’habitatges d’edificis en els que la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici sigui obligatòria, la part venedora ha de lliurar còpia degudament autenticada del certificat d’aptitud de l’edifici a la part compradora.

  Són obligacions de la propietat posteriors a la recepció de l’informe de la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici d’habitatges:

  • Presentar, directament o mitjançant un representant autoritzat, l’informe de la inspecció tècnica davant de l’Administració competent.
  • Executar, de manera immediata i urgent, l’adopció de les mesures cautelars requerides en l’informe en el supòsit que no s’hagin executat anteriorment.
  • Aprovar un programa de rehabilitació en el termini màxim d’un any, quan aquest hagi recollit l’existència de deficiències en l’edifici. Constituir un fons de reserva específic per respondre a les despeses que es derivin de l’execució de les obres previstes en el programa, i executar les obres de rehabilitació previstes en el programa, que es podran realitzar per fases, prioritzant la reparació de les deficiències segons el grau de gravetat. Quan les deficiències apreciades a la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici tinguin la qualificació de greus o molt greus, el termini màxim per aprovar el programa de rehabilitació és de sis mesos. Aquest programa de rehabilitació requereix la supervisió per part de professionals tècnics, els quals faran les recomanacions oportunes.
  • Lliurar, a requeriment de les administracions, la documentació acreditativa de l’elaboració i la presentació de l’informe de la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici, així com de l’aprovació del programa de rehabilitació i el seu compliment.

  L’incompliment de la realització de les obres d’esmena de deficiències o de l’adopció de mesures de seguretat previstes a la normativa faculten l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a adoptar les ordres d’execució i d’altres mesures d’intervenció administrativa que consideri oportunes.

  Contacta amb nosaltres
  chitece

  ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici. Terminis

  Es pot sol·licitar en qualsevol moment, no obstant això, és obligatori tenir-la passada l’any que compleixi 45 anys d’antiguitat.

  L’antiguitat dels edificis es pot acreditar per qualsevol mitjà que sigui vàlid en dret.

  Més enllà dels terminis màxims per antiguitat de l’edifici, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o, en el seu cas, els ajuntaments poden declarar l’obligació de la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici en els següents casos:

  • situacions de risc
  • deficiències estructurals, constructives o de les instal·lacions
  • edificis situats en àrees de conservació i rehabilitació previstes en la llei del dret a l’habitatge
  • qualsevol altra causa degudament justificada

  El certificat d’aptitud de l’edifici té una validesa en funció del resultat de la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici:

  • en edificis d’habitatges sense deficiències o amb deficiències lleus és de deu anys
  • en edificis d’habitatges amb deficiències importants és de sis anys, sens perjudici del compliment de les condicions establertes al Decret
  • en edificis d’habitatges amb deficiències greus o molt greus amb mesures cautelars executades, és de tres anys, sempre que aquestes mesures hagin resolt provisionalment les situacions de risc per a les persones i els béns i la propietat compleixi les condicions establertes al Decret
  Contacta amb nosaltres
  chitece

  ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici. Documentació

  Per tal d’obtenir el Certificat d’Aptitud de l’edifici expedit per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, s’ha d’aportar l’original de l’informe de la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici segons el model normalitzat de la Generalitat de Catalunya, degudament complimentat per l’arquitecte, amb els annexos corresponents:

  • descripció del sistema envoltant (model normalitzat)
  • deficiències detectades (model normalitzat)
  • relació i qualificació de les deficiències detectades (model normalitzat)
  Contacta amb nosaltres
  chitece

  ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici. Tarifes

  Truca’ns al 682 565 733 i et farem arribar un pressupost amb una breu explicació de què és la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici i concretarem la visita el més aviat possible.

  La Generalitat de Catalunya no ha establert taxes associades a aquest tràmit.

  Contacta amb nosaltres
  chitece

  ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici. Normativa vigent

  Contacta amb nosaltres