Política de Privacitat

La present Política de Privacitat descriu com RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP. recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollits exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractats de manera incompatible amb aquests fins i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades (d’ara endavant, RGPD; i la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (d’ara endavant LOPDGDD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament a fi d’aclarir o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres Autoritats de Control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-se, i serà accessible en tot moment per a la seva consulta des d’aquest lloc web.

Identificació del responsable del tractament

L’entitat responsable del tractament de les seves dades es:

RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP

NIF: B67893602

C/ Sant Pere, 8 Baixos Interior, Badalona, 08911 (Barcelona)

info@chitece.com

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades

Tractem dades personals en els següents suposats

  • Visites a la nostra pàgina web;
  • Interacció, connexió o enllaços amb la nostra pàgina web a través de einas de xarxes socials, blocs u altres webs;
  • Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació en línia, com algun dels nostres correus electrònics; l’emplenament del nostre formulari de contacte, o l’enviament a la nostra Àrea Comercial d’un missatge via Whatsapp.

Amb quins fins tractem les seves dades

Des de RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP.. tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD.

Les dades personals no s’utilitzaran per a finalitats diferents a les exposades a continuació:

Dades de clients:

Les dades dels nostres clients seran tractats amb la finalitat de prestar els serveis contractats, així com per a realitzar la gestió de la relació contractual que legitima el tractament de les dades.

També podrem tractar les dades dels nostres clients, sobre la base del nostre interès legítim, per a l’enviament de novetats o informacions relacionades amb la nostra activitat, productes i serveis, promocions, esdeveniments i descomptes a través de nostra Newsletter. El client podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions en qualsevol moment mitjançant els procediments habilitats a tals efectes en els documents de contractació, així com cancel·lar la subscripció a la Newsletter en qualsevol moment, accedint al procediment de baixa descrit en el text que apareix al peu de cada Newsletter, o bé comunicant-ho per escrit a info@chitece.cat

 

Dades d’usuaris web:

Les dades de navegació d’usuaris de la web seran tractats únicament amb finalitats estadístiques i d’anàlisis, de conformitat amb el que es disposa en la nostra política de cookies (https://www.chitece.com/politica-de-cookies/); així com per a facilitar informació sobre la nostra activitat empresarial i, en el seu cas, per a atendre les seves consultes i suggeriments.

Referent a això podrem tractar dades com ara IP d’accés a la xarxa de telecomunicacions, dades de municipi d’accés al lloc web, Sistema Operatiu i navegador utilitzats per l’usuari, pàgines vistes i temps de connexió.

Exercici de drets

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, pot dirigir-se per correu electrònic, amb l’assumpte ‘PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS’; acompanyant fotocòpia del seu DNI/NIE o document equivalent, i la descripció del dret que desitja exercitar a info@chitece.com

Conservació de les dades

Les dades referides a clients, es conservaran pel temps necessari per a atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació negoci, per un màxim de 5 anys.

Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través del formulari web, les rebudes per e-mail es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollits.

Les dades recollides a través de cookies, plug-in de xarxes socials o sistemes de missatgeria, i dades de navegació d’usuaris web, tindran un període de conservació màxim d’un any des de la seva recollida.

Les dades de subscriptors a la Newsletter seran conservats fins que el subscriptor sol·liciti la cancel·lació de la subscripció, el compte d’e-mail de la subscripció deixi de funcionar, o el client s’oposi a la recepció de la Newsletter.

Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social de RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP. no seran incorporats a les bases de dades de l’empresa, i per tant, seran conservats en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

Responsabilitats de l'usuari

L’usuari garanteix ser major d’edat; disposar de la capacitat suficient i el coneixement necessari per a utilitzar tant aquest lloc web com el seu contingut, garantint que són veraços les dades, en el seu cas, faciliti en el formulari de contacte, i reconeixent assumir la responsabilitat d’informar a RIUS TUCA, arquitectura, interiorisme i serveis a l’immobiliària, SLP,. de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.