Open/Close Menu Serveis Professionals per a la Immobiliària

DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici. Preàmbul L’apartat 1 de l’article 137 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’habitatge. En efecte, la lletra a) li…

Una sentència del Tribunal Suprem ratifica que la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) és competència d’arquitectes i aparelladors i no correspon als enginyers industrials, malgrat que alguns d’aquests col·legis professionals ho requerissin amb un recurs. La sentència també corrobora que aparelladors i arquitectes són els únics que poden elaborar els Informes d’Avaluació d’Edificis. De fet,…

Certificació Energètica Edifci nou: obligatori des de l’1/10/2007 (RD 47/2007, derogat pel RD 235/2013) Edifici Existent: 1/6/2013 Vigènciade la certificació: 10 anys Normativa: Real Decret 235/2013, Disposició transitòria 1ª Edificis amb consum d’energia gairebé nul Edifci nou: a partir del 31/12/2020, per edificis de titularitat pública a partir del 31/12/2018 Normativa: Real Decret 235/2013, Disposició addicional 2ª Real Decreto 235/2013, de 5 de…

CONTRACTE DE COMPRAVENDA A……….., a……………….. REUNITS d’una part: ………………. major d’edat, ….., amb domicili a ……………., proveït de NIF nº …………. I d’una altra part: ……….…….., major d’edat, ………………., amb domicili a ………, proveït de NIF nº …………. Ambdues parts intervenen en el seu propi nom i dret, i es reconeixen capacitat suficient per atorgar…

Amb l’entrada en vigor de la “PROPOSICIÓN DE LEY DE MEDIDAS PARA REFORZAR LA PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS, REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA Y ALQUILER SOCIAL”, els sol.lici­tan­ts d’un crèdit hipotecari podran presentar a l’entitat financera un informe de valoració realitzat per una societat de taxació diferent a la proposada per la entitat financera. Serà elecció…

Avui dia 13 d’Abril de 2013, al número 89 del Butlletí Oficial de l’Estat, secció de Disposicions Generals, es publica l’aprovació del RD 235/2013 pel qual s’aprova el Procediment Bàsic per a la Certificació de l’Eficiència Energètica dels Edificis. Pot descarregar-se el text íntegre aquí: REAL DECRETO 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el…

El Govern de l’Estat impulsa un nou model d’habitatge basat en el lloguer i la rehabilitació Avui, en Consell de Ministres: S’aprova el projecte de Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana i el Pla Estatal d’Habitatge 2013-2016, que units a la Llei de Foment del Lloguer, són els instruments que faran possible el canvi…

El Consell d’Estat va emetre ahir dijous el seu dictamen i ja ha estat enviat al Ministeri d’Indústria. Allà es signarà el projecte de Reial decret per a la Certificació Energètica per a la seva posterior aprovació al Consell de Ministres. Fa més d’un mes que es va presentar al Consell d’Estat el nou text…

La setmana passada Idealista News es feia ressò de les novetats que inclou el “Projecte de Reial decret pel qual s’aprova el Procediment Bàsic per a la Certificació de l’Eficiència Energètica dels Edificis” presentat de nou en Consell d’Estat el passat 31 de Gener, i ens avançaven l’1 de Juny com la data d’entrada en…

El sistema d’inspecció d’edificis actual no funciona i s’ha comprovat que és inoperant per conèixer l’estat real de conservació del parc immobiliari del país. És per això que l’Agència Catalana de l’Habitatge ha començat la reforma de la normativa vigent, que culminarà abans de l’estiu amb un decret nou. El 23 de febrer farà dos…

Barcelona   I   Girona