Open/Close Menu Serveis Professionals per a la Immobiliària

D’aprovar-se definitivament serien aplicables a partir de l’1 de gener de 2015.

Tributació per la venda d’un immoble

  • En la venda d’immobles adquirits amb anterioritat a 31 de desembre de 1994 desapareixen els coeficients reductors aplicables, fet que comportarà un increment important del total a pagar en l’IRPF, per guanys patrimonials.
  • No obstant, els guanys patrimonials generats per la venda d’un immoble tributen per la renda de l’estalvi, que passa de tributar progressivament del 21 al 27% el 2014 a tributar entre el 20 i el 24% el 2015.
  • Per a les persones majors de 65 anys, s’afegeix una nova exempció en vendes de béns mobles i immobles (que no siguin habitatge habitual) si, els guanys patrimonials derivats de la transmissió es destinen a constituir una renda vitalícia a favor del contribuent.

 

Lloguer d’habitatge habitual

  • En l’IRPF, respecte als rendiments de capital immobiliari obtinguts pel lloguer d’habitatges habituals, es manté la reducció del 60%. Queda suprimida l’anterior reducció del 100% en els supòsits en què el llogater tingués una edat compresa entre els 18 i els 30 anys i una renda del treball superior a l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM).

 

Plans i Fons de Pensions

  • Als dos supòsits de rescat previstos actualment (atur de llarga durada i malaltia greu) s’afegeix el d’antiguitat major de 10 anys de les aportacions. A partir de l’1 de gener de 2025 es podran fer efectius els drets consolidats existents a 31 de desembre de 2014.
  • Es redueix de 10.000 a 8.000 euros el límit màxim anual al total de les aportacions i contribucions empresarials als plans de pensions.

 

Fórmules d’estalvi

  • S’elimina l’exempció dels primers 1.500€ cobrats en dividends.

 

(Informació extreta de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona)

Et tramitem la Cèdula d’Habitabilitat + Certificat Energètic per 150 €

Si vols contactar amb nosaltres, envia’ns un mail a info@chitece.com o truca’ns al 666 55 30 21

Barcelona   I   Girona