Open/Close Menu Serveis Professionals per a la Immobiliària

CONTRACTE DE COMPRAVENDA

A……….., a………………..
REUNITS d’una part: ………………. major d’edat, ….., amb domicili a ……………., proveït de NIF nº …………. I d’una altra part: ……….…….., major d’edat, ………………., amb domicili a ………, proveït de NIF nº ………….
Ambdues parts intervenen en el seu propi nom i dret, i es reconeixen capacitat suficient per atorgar el present CONTRACTE DE COMPRAVENDA, i en virtut d’això

EXPOSEN

I.- Que ….., d’ara endavant “el venedor” és propietari de la finca situada a………………..
Descripció:
Dades de la inscripció registral:
Càrregues: Està gravada amb …..
Títol: Li pertany per ….
Situació arrendatària i/o ocupants:
Referència cadastral:

II.- Que interessant a ….., d’ara endavant “el comprador”, l’adquisició de la propietat d’aquest habitatge, ambdues parts han convingut la present compravenda d’acord amb les següents,

ESTIPULACIONS

Primera.- …………… ven a ………….., que compra, la finca descrita a l’Expositiu I, al corrent de despeses de comunitat i tributs, i (lliure de càrregues, gravàmens, arrendataris i ocupants).

Segona.- Es fixa el preu de la venda en …… Euros.
Forma de pagament:
– A la signatura d’aquest contracte: ………………….
– …………………………………………………..
– A l’atorgament de l’escriptura pública de compravenda: ………….

Tercera.- Les parts es comprometen a elevar a escriptura pública el present contracte abans del proper dia…………, en data a determinar pel comprador. A aquest efecte, amb una antelació mínima de ……. dies a la data que s’estableixi per a l’atorgament el comprador haurà de notificar al venedor la data i Notaria, de les de la ciutat de ……, on hagi d’atorgar-se l’escriptura. El venedor aportarà els seus títols de propietat, últim rebut de l’Impost sobre Béns Immobles i certificat expedit per la Comunitat de Propietaris indicant estar la finca al corrent de tots els pagaments per l’indicat concepte.

Quarta.- Les despeses i impostos de la compravenda seran distribuïts entre les parts conforme a llei. (tret que es pacti una altra cosa)

Cinquena.- Per a tot el no regulat en el present contracte serà aplicable el que es disposa per a la compravenda al Codi Civil.

I en prova de conformitat amb quant antecedeix, signen les parts el present per duplicat exemplar en el lloc i data indicats al seu encapçalament.

Et tramitem la Cèdula d’Habitabilitat + Certificat Energètic per 150 €, aquest preu inclou tots els tràmits i les taxes

Si vols contactar amb nosaltres, envia’ns un mail a info@chitece.com

(informació extreta de l’apartat Su Vivienda d’El Mundo)

Barcelona   I   Girona