Decret 67/2015 que regula la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici

DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici. Preàmbul L’apartat 1 de l’article 137 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d’habitatge. En efecte, la lletra a) li…

La ITE és competència exclusiva d’arquitectes i arq. tècnics

Una sentència del Tribunal Suprem ratifica que la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) és competència d’arquitectes i aparelladors i no correspon als enginyers industrials, malgrat que alguns d’aquests col·legis professionals ho requerissin amb un recurs. La sentència també corrobora que aparelladors i arquitectes són els únics que poden elaborar els Informes d’Avaluació d’Edificis. De fet,…

Calendari normatiu per a edificis d’habitatges

Certificació Energètica Edifci nou: obligatori des de l’1/10/2007 (RD 47/2007, derogat pel RD 235/2013) Edifici Existent: 1/6/2013 Vigènciade la certificació: 10 anys Normativa: Real Decret 235/2013, Disposició transitòria 1ª Edificis amb consum d’energia gairebé nul Edifci nou: a partir del 31/12/2020, per edificis de titularitat pública a partir del 31/12/2018 Normativa: Real Decret 235/2013, Disposició addicional 2ª Real Decreto 235/2013, de 5 de…

Canvien el decret de la ITE per inoperant

El sistema d’inspecció d’edificis actual no funciona i s’ha comprovat que és inoperant per conèixer l’estat real de conservació del parc immobiliari del país. És per això que l’Agència Catalana de l’Habitatge ha començat la reforma de la normativa vigent, que culminarà abans de l’estiu amb un decret nou. El 23 de febrer farà dos…

Què cal fer quan ens trobem una estructura de fusta malmesa

Quan ens trobem amb una estructura de fusta danyada per l’acció d’agents xilòfags (fongs, tèrmits, corcs, etc…) hem d’engegar una estratègia d’actuació enfocada a un doble objectiu: Eliminar les causes que han provocat l’aparició d’aquests danys, que sempre són humitats o aportacions d’aigua a les peces de fusta i recuperar la funcionalitat de les peces…

Els edificis anteriors a 1950 han de passar la ITE…

abans que acabi el proper any 2013. Queda només una setmana perquè els edificis anteriors a 1930 hagin passat la ITE, encara que l’informe no surti favorable com és en la majoria dels casos, en aquest cas la Generalitat accepta que a la data límit del 31 de desembre de 2012 s’hagi presentat l’ITE a…

Sense la ITE et poden denegar la hipoteca

S’acosta l’1 de gener de 2013, data en què tots els edificis anteriors a 1930 han d’haver passat la ITE. De moment la Generalitat no té pensat, almenys així ho diu en petit comité, aplicar sancions a les comunitats de propietaris que no tinguin el certificat d’aptitud. Això no vol dir que a començaments d’any…

Aprovat el nou Decret 87/2010 que regula les ITE

Aquesta setmana s’ha publicat el nou DECRET 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges (DOGC núm. 5764 publicat el 26/11/2010). Aquest Decret fixa un calendari per dur a terme les inspeccions tècniques dels edificis: anteriors a 1930: fins el 31 de desembre de 2012 –  entre 1931 i 1950: fins el 31 de desembre de…