A chitece som professionals del món de l’arquitectura amb més de 15 anys d’experiència en el sector immobiliari. Ens encarreguem de la tramitació completa de tots aquests Serveis Professionals per a l’Immobiliària:

Cèdula d’Habitabilitat

Certificat Energètic per a habitatges, locals, oficines i edificis sencers

ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici per a comunitats de propietaris i habitatges unifamiliars

Taxació Immobiliària amb garantia hipotecària a través de Tinsa

Butlletí Elèctric, tant de reconeixement d’instal.lacions elèctriques de baixa tensió, com el Certificat d’instal.lacions elèctriques de baixa tensió

Certificat d’Obra Nova per al Registre de la Propietat

Certificat de Divisió Horitzontal per al Registre de la Propietat

Valoració Immobiliària visades pel Col.legi d’Arquitectes de Catalunya

Canvi d’ús de local a Habitatge

– Tramitació del Llibre de l’Edifici

… i tot allò que necessitis.

Truca’ns si entre tots els Serveis Professionals per a l’Immobiliària que t’oferim no hi ha el que necessites

Truca al 666 55 30 21 o envia’ns un mail a info@chitece.com

Butlletí Elèctric i Certificat d’Instal.lacions Elèctriques de baixa tensió

Butlletí Elèctric de reconeixement d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Per tramitar aquest tipus de Butlletí Elèctric hem de realitzar una visita a l’immoble per a la presa de dades. El Butlletí Elèctric és necessari:

– per sol.licitar l’ampliació de la potència contractada, sempre que aquesta no superi el 50% de la potencia inicial.

– per sol.licitar el contracte de subministrament d’una instal.lació existent que estigui de baixa del servei.

– per sol.licitar el canvi de nom d’un contracte, sempre i quan tingui una antiguitat superior als 20 anys i no hi hagi un canvi en l’activitat.

El preu del Butlletí Elèctric de reconeixement d’instal.lacions elèctriques de baixa tensió és de 100 €.

Certificat d’Instal·lacions Elèctriques de baixa tensió

Per tramitar aquest tipus de certificat hem de realitzar una visita a l’immoble per a la presa de dades. El Certificat d’Instal.lacions Elèctriques és necessari:

– per sol.licitar un nou subministre.

– per sol.licitar l’ampliació de la potència contractada, si aquesta supera el 50% de la potencia inicial.

– per modificació de la instal.lació.

El preu del Certificat d’Instal.lacions Elèctriques de baixa tensió és de 200 €, aquest preu inclou les taxes de l’Administració.

El preu del Butlletí Elèctric és de 100 € i el del Certificat d’Instal.lacions Elèctriques de baixa tensió de 200 €

Truca al 666 55 30 21 o envia’ns un mail a info@chitece.com

Certificat d’Obra Nova i Plànol Georeferenciat

Necessites el Certificat d’Obra Nova per inscriure la teva casa al Registre?

El Certificat d’Obra Nova és un document que realitza un Arquitecte col.legiat en què es declara l’existència d’una construcció amb les dades per a la seva localització, referència cadastral, la seva descripció interior, les superfícies per planta, si s’escau, i la seva antiguitat, per tal d’adequar les escriptures inscrites al Registre de la Propietat amb la realitat física de l’immoble.

El Certificat d’Obra Nova el sol.licita el Notari per poder incloure a l’escriptura de la finca la descripció de la construcció existent, i la seva posterior inscripció al Registre de la Propietat.

En el cas dels propietaris particulars, és obligatori tenir la Declaració d’Obra Nova al dia, correctament inscrita al Registre de la Propietat, per vendre, llogar o demanar un préstec amb garantia hipotecària.

El preu del Certificat d’Obra Nova i Plànol Georeferenciat és de 500 €, aquest preu inclou els drets de visat del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya.

El preu del Certificat d’Obra Nova i Plànol Georeferenciat és de 500 €

Truca al 666 55 30 21 o envia’ns un mail a info@chitece.com

Certificat de Divisió Horitzontal

El Certificat de Divisió Horitzontal és un document que realitza un Arquitecte col.legiat en què es declara l’existència d’una construcció amb la divisió corresponent per entitats, amb les dades per a la seva localització, referències cadastrals, la seva descripció interior, les superfícies per entitat, els seus límits i la seva antiguitat, per tal d’adequar les escriptures inscrites al Registre de la Propietat amb la realitat física de l’immoble.

El Certificat de Divisió Horitzontal el sol.licita el Notari per poder incloure a l’escriptura de la finca la descripció de la construcció amb les particions existents, i la seva posterior inscripció al Registre de la Propietat.

En el cas dels propietaris particulars, és obligatori tenir la Declaració de Divisió Horitzontal al dia, correctament inscrita al Registre de la Propietat, per vendre, llogar o demanar un préstec amb garantia hipotecària.

El preu del Certificat de Divisió Horitzontal és de 300 € + 20 €/entitat, aquest preu inclou els drets de visat del Col.legi d’Arquitectes de Catalunya.

El preu del Certificat de Divisió Horitzontal és de 300 € + 20 €/entitat

Truca al 666 55 30 21 o envia’ns un mail a info@chitece.com

Certificat de Costes

El Certificat de Costes és un document que realitza el Servei de Costes de la Generalitat de Catalunya, prèvia aportació per part d’un Arquitecte col.legiat d’un plànol original del Departament de Costes on es grafia la ubicació exacta de la construcció en què es certifica que aquesta no envaeix el Domini públic marítimo-terrestre, en base al Reglament General de la Llei de Costes.

El Certificat de Costes el sol.licita el Notari per poder inscriure l’escriptura de compra venda al Registre de la Propietat, inclús en segones i posteriors transmissions.

El preu del Certificat de Costes és de 350 €

Truca al 666 55 30 21 o envia’ns un mail a info@chitece.com

Valoració Immobiliària

Si necessites una Valoració Immobiliària independent per saber o justificar el preu del teu habitatge, local, oficina, plaça d’aparcament, o fins i tot d’un solar o edifici complet, i el que necessites és una valoració visada, però no cal que tingui la garantia del Banc d’Espanya, aquesta és la millor opció, i més econòmica.

Les Valoracions Immobiliàries visades pel Col.legi d’Arquitectes de Catalunya poden ser utilitzades en tràmits administratius i processos judicials, en notaries, registres, Ajuntaments, etc.

La finalitat més habitual d’una Valoració Immobiliària és per a herències, divorcis i separacions, valoracions patrimonials, garanties personals, etc…

Demana’ns un pressupost sense compromís

Truca al 666 55 30 21 o envia’ns un mail a info@chitece.com

Canvi d’ús a Habitatge

Un projecte de Canvi d’ús de Local a Habitatge és el document necessari per poder sol·licitar la corresponent llicència d’obra major de canvi d’ús a l’Ajuntament corresponent.
Una vegada concedida la llicència d’obra major per part de l’Ajuntament, o després de finalitzades les obres que corresponguin, s’aporta la llicència a la Notaria per a la posterior inscripció al Registre de la Propietat.

Habitualment es realitzen per a oficines o locals que no tenen sortida comercial amb l’ús actual, o que ja ho siguin en l’actualitat però no estiguin inscrits com a tals, sempre i quan la normativa municipal vigent permeti la seva conversió a habitatge.

El projecte de Canvi d’ús de Local a Habitatge consta d’una memòria descriptiva i els corresponents plànols, amb una descripció detallada de totes les característiques del nou habitatge.

Un cop finalitzades les obres, es demanarà a la Generalitat de Catalunya la corresponent Cèdula d’Habitabilitat del nou habitatge.

Demana’ns un pressupost sense compromís

Truca al 666 55 30 21 o envia’ns un mail a info@chitece.com

Llibre de l’Edifici

El Llibre de l’Edifici és el document que recull les dades de l’edifici i en resumeix la història. Tot i anomenar-se llibre en realitat és una recopilació de documents. Es va crear amb la finalitat que els usuaris disposessin de tota la informació relativa a l’edifici i facilitar-los el seu manteniment i conservació. En ell s’ha d’arxivar i custodiar tota la documentació que es generi durant la seva vida útil.

El Llibre de l’Edifici és un complement a l’informe de la ITE, Inspecció Tècnica de l’Edifici, que té una vigència de 10 anys i és obligatori haver-la passat per tots aquells edificis plurifamiliars i cases unifamiliars amb una antiguitat superior als 45 anys.

En edificis de nova construcció o resultants d’una gran rehabilitació, s’amplia el contingut del Llibre de l’Edifici amb la incorporació del Manual de l’habitatge, per tal que la propietat dels habitatges pugui disposar d’informació detallada del mateix.

En edificis existents s’estableix l’obligatorietat per part de la propietat de formalitzar el Llibre de l’Edifici a partir de la data de recepció de l’informe ITE i amb el contingut mínim que s’especifica en el DECRET 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici (DOGC núm. 6866 publicat el 7/5/2015)

Demana’ns un pressupost sense compromís per a l’elaboració del Llibre de l’Edifici

Truca al 666 55 30 21 o envia’ns un mail a info@chitece.com

Tramitació del NIE

Els estrangers que, pels seus interessos econòmics, professionals o socials, es relacionin amb Espanya, seran dotats, a l’efecte d’identificació, d’un nombre personal, únic i exclusiu, de caràcter seqüencial.

El nombre personal serà l’identificador de l’estranger, que haurà de figurar en tots els documents que se li expedeixin o tramitin, així com les diligències que s’estampin en la seva targeta d’identitat o passaport.

Només necessitem que ens portis dues còpies originals compulsades notarialment del document d’identitat del peticionari, i nosaltres ens encarreguem de fer tots els tràmits al Ministeri del Govern d’Espanya.

El preu de la tramitació del NIE és de 120 €, incloent les taxes administratives

Truca al 666 55 30 21 o envia’ns un mail a info@chitece.com