Open/Close Menu Serveis Professionals per a la Immobiliària

Certificació Energètica

Edifci nou: obligatori des de l’1/10/2007 (RD 47/2007, derogat pel RD 235/2013)

Edifici Existent: 1/6/2013

Vigènciade la certificació: 10 anys

Normativa: Real Decret 235/2013, Disposició transitòria 1ª

Edificis amb consum d’energia gairebé nul

Edifci nou: a partir del 31/12/2020, per edificis de titularitat pública a partir del 31/12/2018

Normativa: Real Decret 235/2013, Disposició addicional 2ª

Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE)

Data de construcció de l’edifici Termini màxim per passar la inspecció
Anteriors a 1930 Fins al 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970 Fins al 31 de desembre de 2015
A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

 

Vigència del Certificat d’Aptitud: 10 anys

Normativa: Decret 187/2010 , Annex 3.

Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges.

Informe d’Avaluació dels Edificis (IAE)

Edificis existents: A partir del 28/6/2013: aquells edificis amb antiguitat superior a  50 anys, en el termini  màxim de 5 anys, a contar des de la data en que arriben a aquesta antiguitat, llevat que ja contin amb una inspecció tècnica vigent, realitzada de conformitat amb la normativa aplicable i amb anterioritat al 28/6/2013. En aquest últim cas, s’exigirà IEE quan correspongui la seva primera revisió segons aquella normativa, sempre que la mateixa no superi el termini de 10 anys, a contar des del 28/6/2013. Si així fos, l’IEE haurà de complir  amb aquells aspectes que estiguin absents de la inspecció tècnica realitzada.

Vigència: 10 anys

Normativa: Real Decret Legislatiu 1/2013, disposició addicional 3ª

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.
Condicions Bàsiques d’Accessibilitat
 
Edificis nous: 4/12/2010
Edificis existents al 4/12/2010, que siguin susceptibles d’ajustos raonables: 4/12/2017

Normativa: Reial Decret Legislatiu 1/2013, disposició addicional 3ª

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
(Informació extreta de la web de la Generalitat de Catalunya)

Et tramitem la Cèdula d’Habitabilitat + Certificat Energètic per 150 €

Si vols contactar amb nosaltres, envia’ns un mail a info@chitece.com o truca’ns al 666 55 30 21

Barcelona   I   Girona